Obchodné podmienky

Úvod Eshop - infoObchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky  internetového obchodu - HAVKOLAND – Chovateľské potreby

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú platné pre všetky dodávky tovaru realizované prostredníctvom internetového obchodu HAVKOLAND – Chovateľské potreby. Odoslaním objednávky kupujúci vyhlasuje, že s týmito VOP bol oboznámený a bez výhrad ich akceptuje. 

1.2. Tieto VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Eduard Brossmann so sídlom Krosnianska 786/55, 04022 Košice, Slovensko, IČO: 46577700 (ďalej len „Predávajúci“), a  kupujúcim, ktorej predmetom je predaj a kúpa tovaru prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

Kupujúcim  v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov) (ďalej len „Kupujúci“).

Kontaktné údaje predávajúceho:

Eduard Brossmann

Krosnianska 786/55

040 22 Košice

IČO: 46577700

DIČ: 1084343667

IČ DPH: SK1084343667

mail: info@havkoland.sk

telefón: 0904 892 056, 0907 933 204

 

1.3 Tieto VOP v aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

 

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy/prijímanie objednávok


2.1
 Objednávať tovar je možné on-line priamo na stránkach elektronického obchodu 24 hodín denne. V našom internetovom obchode nie je stanovený minimálny odber tovaru.

 

2.2 Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“). Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v internetovom objednávkovom formulári.

 

2.3 Po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na mailovú adresu uvedenú pri objednávaní potvrdenie o prijatí objednávky do systému internetového obchodu. Potvrdenie o prijatí objednávky obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. V prípade potreby budú na mailovú adresu kupujúceho zaslané ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.


2.4 Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia. Odoslaním záväznej objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami.

 

2.5 Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok.


 


3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať:

 • druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR,
 • vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad,
 • tovar primerane zabaliť a odoslať kupujúcemu,
 • bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom emailu. Potvrdenie musí obsahovať aj formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

3.2 Predávajúci nezodpovedá za:

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou kupujúceho (prijímateľa),
 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

 

3.3 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

 

 


4. Práva a povinnosti kupujúceho 

4.1 Kupujúci sa zaväzuje:

 • zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky, vrátane nákladov na odoslanie tovaru,
 • objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu.

4.2 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

 5. Dodacie podmienky

5.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia.

5.2 Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje originál faktúry. 

5.3 

Spôsoby platby:

 • Prevod na náš účet v Slovenskej Sporiteľni: - zdarma - tovar bude poslaný/dovezený po pripísaní platby na náš účet (spravidla ďalší deň ak máte inú banku)
 • Dobierka - 1.50,-€ - hodnotu tovaru zaplatíte kuriérovi alebo na pošte
 • Hotovosť/karta pri osobnom odbere na našej prevádzke HAVKOLAND
 • Hotovosť pri dovoze - dovoz len v rámci Košíc* - pozri Spôsoby dopravy

Spôsoby dopravy:

 • Kuriér - 3.99,-€ doručenie na druhý deň od odoslania prostredníctvom 123Kuriér (max. 50kg)
 • Balík na poštu/do Balíkoboxu - 3.10,-€ - pre zásielky do 5kg
 • Balík na poštu/do Balíkoboxu - 4.10,-€ - pre zásielky do 10kg
 • Osobný odber - zdarma - na prevádzke HAVKOLAND, Hlinkova 19, Košice
 • Dovoz v rámci Košíc* - realizuje sa len pre objednávky od 35,-€ za poplatok- 2,-€                                                                                                                             a pre objednávky od 50,-€ zdarma *v rámci Košíc - rozumie sa len pre nasledovné mestské časti: Juh, Sever, Staré mesto, Ťahanovce, Dargovských Hrdinov, Terasa, KVP, Sídlisko nad jazerom, Barca, Košická Nová Ves, Myslava, Pereš + niekoľko krát do týždňa aj Šebastovce,Haniska, Seňa, Belža, Kechnec, Milhosť. 5.4 Cena a forma dopravy mimo územia SR bude vždy upravovaná osobitne po dohode kupujúceho s predávajúcim.

 

5.5 Osobný odber tovaru je bezplatný a je možný v Košiciach – v kamennej predajni HAVKOLAND na adrese Hlinkova 19, 04022 Košice, počas otváracích hodín predajne (PO-ŠT – 10:00-18:00, PI – 10:00-17:00 , SO 8:00-12:00). Obedná pauza vždy od 12:00 do 13:00. O pripravení tovaru na osobný odber bude zákazník vždy vopred informovaný.

 

6. Ceny a platobné podmienky

6.1 Sme Platca DPH, pred všetky ceny tovarov v našom internetovom obchode sú uvedené s príslušnou sadzbou DPH a sú konečné.

 

6.2 Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť predajné ceny uverejnené v internetovom obchode, zaviesť alebo zrušiť cenovú akciu. Zmeny sú záväzné pre všetky objednávky vytvorené od okamihu zmeny.

 

6.3 Vyhradzujeme si právo požadovať platbu vopred na účet v určitých špecifických prípadoch (neprevzatie zásielky zákazníkom v minulosti, opakované stornovanie objednávok, pri objednávkach tovaru na mieru - známky s rytím a pod.).

 

6.4 Kupujúci môže za tovar zaplatiť týmito spôsobmi:

 • prevodom na účet
 • dobierkou
 • osobne v hotovosti alebo kartou v kamennej predajni pri osobnom odbere

 


7. Storno objednávky

7.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho:

 • Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho. V prípade stornovania záväznej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody najmä v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.


7.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho:

 • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť s kupujúcim (chybne uvedená e-mailová adresa,  telefónne číslo, nedostupnosť a pod.)
 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci je povinný bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil za tovar, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14-tich kalendárnych dní.
 • predávajúci má právo stornovať objednávku v prípade neuhradenia faktúry zakazníkom do lehoty jej splatnosti pri platbe vopred prevodom na účet. Predávajúci má právo stornovať objednávku v prípade nemožnosti dodania tovaru zo strany dodávateľa.

 

 


8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

8.1 Tovar zakúpený v elektronickom obchode môže kupujúci bez udania dôvodu vrátiť predávajúcemu do štrnástich kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar na vlastné náklady späť predávajúcemu alebo ho odovzdať predávajúcemu.

8.2 V prípade odstúpenia od zmluvy sa táto od začiatku ruší, preto kupujúci predávajúcemu a predávajúci kupujúcemu vrátia alebo si nahradia všetky vzájomne prijaté plnenia najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

8.3 Kupujúci je povinný odstúpenie od zmluvy oznámiť predávajúcemu, a to buď elektronicky na jeho e-mailovú adresu alebo písomne na kontaktnú adresu uvedenú na stránke obchodu. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, číslo faktúry a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.

8.4 Pokiaľ už kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle tovar na vlastné náklady späť na adresu predávajúceho (HAVKOLAND, Eduard Brossmann, Hlinkova 19, 04001 Košice), kde predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. V prípade, ak je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Tovar je potrebné poslať späť doporučeným listom alebo balíkom (podľa veľkosti objednávky), nie dobierkou. Dobierky nepreberáme. 
 9. Reklamačný poriadok

9.1 Pri predaji tovaru kupujúcemu, predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť a množstvo. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona NR SR č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a bezodkladné kontaktovanie kupujúceho o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu. Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho). Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť reklamáciu tovaru do 30 dní po uplatnení reklamácie, pokiaľ sa nedohodne predávajúci so spotrebiteľom na dlhšej dobe (pri zložitejších riešeniach, alebo ak je tovar zo zahraničia a pod.). Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava, a o ktorých ho predávajúci informoval.


9.2 Oznámenie reklamácie predávajúcemu
Reklamáciu je kupujúci povinný uplatňovať výhradne písomnou formou, a to e-mailom alebo písomne na kontaktnú adresu predávajúceho. V reklamácii kupujúci uvedie číslo objednávky, číslo faktúry, názov výrobku, popis závady a pokiaľ možno fotodokumentáciu.

 


9.3 Uplatnenie reklamácie počas záručnej doby
Na tovar platí záručná doba 24 mesiacov. Ak ide o vady, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu do 6 mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne. Vada, ktorá sa prejaví do 6 mesiacov odo dňa prevzatia, sa považuje za vadu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe veci alebo ak sa nepreukáže opak. Záručná doba začína plynúť prevzatím veci kupujúcim.

9.4 Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok.

 


9.5 Poškodenie tovaru počas jeho prepravy
Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v obalovom materiále. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný vždy skontrolovať stav obalu a v prípade poškodenia obalu, zásielku nepreberie, ale spíše s poštovým operátorom protokol o škode. Ak kupujúci zistí nekompletnosť dodávky, či mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné túto skutočnosť nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky predajcu. V prípade, že kupujúci zistí pri rozbalení výrobku zjavné vady alebo chýbajúce časti tovaru, nie je oprávnený až do vyriešenia reklamácie s vadným tovarom akýmkoľvek spôsobom nakladať.

9.6 Nenesieme zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskorením doručenia alebo stratou zásielky zavinených prepravcom, alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou.

 

9.7 Predávajúci má právo neprijať na reklamáciu tovar alebo jeho časti, ktoré sú neprimerane znečistené alebo nespĺňajú hygienické požiadavky na bezpečné vybavenie reklamácie.9.8 Riešenie reklamácie

9.8.1 Odstrániteľné chyby

Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky alebo dielca, na ktorý bola poskytnutá záruka. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci požadovať:

 • výmenu chybnej súčiastky alebo dielca, ak sa chyby týkajú iba súčiastky alebo dielca
 • výmenu tovaru, ak tento ešte nebol použitý.


9.8.2 Neodstrániteľné chyby

Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky.


9.8.3 Vybavenie reklamácie poskytnutím zľavy

Ak kupujúci požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru.
 

10. Alternatívne riešenie sporov

10.1 V zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov platného od 1.2.2016 spotrebiteľ má právo obrátiť sa na systém alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“). Bližšie informácie o ARS nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR http://www.economy.gov.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s ako aj zoznam subjektov riešenia ARS http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s.

 

Tieto VOP sú platné od 25. mája 2018 a plne nahradzujú akékoľvek predchádzajúce VOP. 

 

 

Príloha č. 1 k VOP – Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Eduard Brossmann

Krosnianska 786/55

04022 Košice

Slovensko

 

Vec: Odstúpenie od zmluvy

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy uzavretej s predávajúcim: Eduard Brossmann, so sídlom Krosnianska 786/55, 04022 Košice, IČO: 46577700, na zakúpený tovar:

 

špecifikácia tovaru:                             .................................................................

dátum objednania:                              .................................................................

meno a priezvisko spotrebiteľa:          .................................................................

adresa spotrebiteľa:                            .................................................................

 

 

Dátum: ...............................                            Podpis spotrebiteľa: ...................................

 

 

 

Copyright 2017 - 2024 © havkoland.sk